การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

         ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดสรรวัคซีนสำหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี ได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รอบที่ 1 จำนวน 60 โดส โดยมีกำหนดการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร ในวันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมการเวก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง