การจัดงานตลาดนัดอาชีพ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านอาชีพและการรับนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดราชบุรี

การจัดงานตลาดนัดอาชีพ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านอาชีพและการรับนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดราชบุรี  รวมทั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี  ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวของโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอจอมบึง  อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี